Disclaimer


Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, niet volledsig of anderszins niet correct is. Rijkers Naaimachines Uden is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.


Rijkers Naaimachines Uden, noch haar toeleveranciers kunnen echter instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de site is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Rijkers Naaimachines Uden c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Rijkers Naaimachines Uden website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.


Hoewel het streven van Rijkers Naaimachines Uden er op is gericht dat de Rijkers Naaimachines Uden website continue toegankelijk is, kan Rijkers Naaimachines Uden geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het feit dat de Rijkers Naaimachines Uden website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De Rijkers Naaimachines Uden website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Rijkers Naaimachines Uden garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen.


Rijkers Naaimachines Uden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Rijkers Naaimachines Uden website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Rijkers Naaimachines Uden.


Rijkers Naaimachines Uden is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/ gelinkt van of naar de Rijkers Naaimachines Uden website.


Suggesties, ideeŽn en materialen over de Rijkers Naaimachines Uden website die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.


Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.


Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Rijkers Naaimachines Uden website en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.